Algemene voorwaarden

Algemene- en betalingsvoorwaarden NutriPharma Diëtistenpraktijk

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Diëtist: professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. Zij is ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
 • Cliënt: natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de diëtist consulteert.

 Artikel 1. Werkwijze

 • De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief). Echter om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen, kan de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar). NutriPharma Diëtistenpraktijk vraagt om deze reden altijd om een verwijsbrief.
 • De diëtist houdt de arts of verwijzer op de hoogte van het verloop van de behandeling. Dit geschiedt door een beginrapportage bij aanvang van de behandeling en een eindrapportage bij afsluiten van de behandeling. Wanneer u langer dan 1 jaar onder behandeling bent, wordt ook een tussenrapportage naar uw arts of verwijzer gestuurd.
 • De diëtist factureert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de NZa bepaald maximum uurtarief dieetadvisering.

Artikel 2. Legitimatie
Cliënten moeten zich kunnen legitimeren bij ziekenhuizen en andere zorgverleners. Deze moeten kunnen vaststellen dat BSN en persoon bij elkaar horen. Bij een eerste bezoek aan NutriPharma Diëtistenpraktijk dient u om deze reden een legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) bij u te hebben.

Artikel 3. Verhindering
Indien u niet op de afspraak kunt verschijnen dient u de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur voor het plaatsvinden van de afspraak) op de hoogte te stellen. Dit kan persoonlijk, telefonisch en per mail. Bij niet tijdig annuleren of verzuimen van de afspraak zal de diëtist het voorgenomen consult bij u in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief.

De tijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht (direct patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirect patiëntgebonden tijd).

Artikel 4. Betaling
Declaraties voor dieetadvisering worden via Vecozo rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraars waar de diëtist een contract mee heeft, tot een maximum van 3 behandeluren per jaar (vanaf 1 januari 2014). Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van de 3 behandeluren, ontvangt de cliënt een rekening die hij binnen de vermelde betalingstermijn dient te voldoen aan de diëtist.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Artikel 6. Klachten
In geval van eventuele klachten wordt ervan uitgegaan dat deze eerst worden besproken met de diëtist. Er wordt dan samen gezocht naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort .

Artikel 7. Beëindiging
Beëindiging van de behandeling vindt te allen tijde plaats in overleg met de cliënt. De diëtist kan de behandeling eenzijdig beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen. De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen mits NutriPharma Diëtistenpraktijk minimaal 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 8. Privacy
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. NutriPharma Diëtistenpraktijk handelt conform deze wet.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 • De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden voldaan.
 • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
 • Indien de cliënt na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 • In het algemeen zal eerst een 1e herinnering worden gestuurd (of zal de diëtist hierover telefonisch contact met de cliënt opnemen). Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. Indien hierna door de cliënt nog steeds niet tot betaling wordt overgegaan, wordt een incassobureau ingeschakeld.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.
 • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Vraag ernaar bij uw diëtist.